Privacyverklaring

Het Maelslot’ hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat
je privacy wordt gerespecteerd).


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


‘Het Maelslot’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
  verklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

‘Het Maelslot’ is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien
je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:

‘Het Maelslot’, Frederick De Merodestraat 14/101, 2800 Mechelen
Email: info@hetmaelslot-mechelen.be website: www.hetmaelslot-mechelen.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :

 • Om je vakantieverblijf te kunnen boeken.
 • De sleutelcode te kunnen bezorgen.
 • In geval van schade of andere problemen over de juiste coördinaten te beschikken.
 • In geval van geschillen over de juiste coördinaten te beschikken.
 • In geval van vroegtijdige annulatie van reservering contact te kunnen opnemen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je
vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,
  rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit,
  gezondheidsverklaring, resultaten en straffen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het doorgeven van coördinaten aan verzekeringsmaatschappij(gezinspolis, brandpolis,
  ..);
 • het doorgeven van coördinaten aan overheidsinstanties (politie, ..) indien
  noodzakelijk;
 • het doorgeven van coördinaten aan nader door ons te bepalen advocatenkantoor
  i.g.v. geschillen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden
doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn
dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk)
toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te
trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming
is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

‘Het Maelslot’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Wij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke wij van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je
contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen
om je te identificeren). Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking
van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de
door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht
van je direct aan een andere partij.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in
te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement


Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.